Sprawa o alimenty

Dziś kilka porad dotyczących procesów o alimenty.
Pominę kwestię od kogo i kiedy możemy domagać się alimentów, a skupię się przede wszystkim na aspekcie procesowym. W swoich rozważaniach posłużę się przykładem najpowszechniejszym tj. sytuacją kiedy matka dziecka domaga się alimentów od ojca dziecka.

Po pierwsze- prawidłowe oznaczenie stron.
Może to wielu zaskoczy, ale stroną w postępowaniu o ustanowienie alimentów jest zawsze dziecko. Nigdy nie jest nią matka, chyba że występuje o alimenty na swoje utrzymanie, a ma do tego prawo w pewnych ściśle określonych sytuacjach.
A zatem, powodem jest dziecko reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego (w tej sytuacji matkę), a stroną pozwaną ojciec. Tak też należy oznaczyć strony postępowania.

Po drugie- właściwy sąd.
Pozew należy wnieść do odpowiedniego sądu. W przypadku tej kategorii spraw powód, zgodnie z art. 32 k.p.c. ma do wyboru: albo złoży pozew do sądu właściwości ogólnej pozwanego – czyli przed sąd w okręgu którym pozwany ma miejsce zamieszkania, albo może skorzystać z art. 32 k.p.c. i wnieść pozew do sądu, w okręgu którego on (powód) ma miejsce zamieszkania. Decyzja należy do niego. Oczywiście korzystniejszą sytuacją jest to drugie wyjście, gdyż całe postępowanie toczy się na ogół w pobliskim sądzie, co ułatwia stronie powodowej wzięcie w nim aktywnego udziału.
W przeważającej części spraw sądem właściwym będzie sąd rejonowy.

Po trzecie- wps.
O wpsie pisałam już kiedyś (odsyłam do TEGO wpisu). W większości przypadków w piśmie inicjującym postępowanie sądowe (czy to pozwie czy wniosku- jeśli mamy do czynienia z postępowaniem nieprocesowym) powinniśmy wskazać wartość przedmiotu sporu. W przypadku alimentów, jako że są to świadczenia okresowe zatem trudno wskazać jedną konkretną kwotę, ustawodawca przewidział nieco inny sposób obliczania tejże wartości. Zgodnie z art. 22 k.p.c. w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Zatem jeśli matka chce ustalenia alimentów na poziomie 800 zł miesięcznie, to jako wps wskaże kwotę 9.600 zł (800 x 12). Jeśli postępowanie dotyczy podwyższenia już wcześniej ustalonych alimentów, wps stanowi różnica między kwotą żądaną (wysokością dochodzonych alimentów) a dotychczas ustaloną pomnożona przez 12 np. jeśli dotychczas ojciec był zobowiązany do płacenia 500 zł miesięcznie, a matka wystąpiła o podwyższenie alimentów do kwoty 800zł miesięcznie to wps wyniesie 3.600 zł (300zł x 12).

Po czwarte- kwestia opłaty.
W postępowaniu o ustalenie alimentów strona powodowa nie ponosi żadnych opłat, albowiem na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest ona zwolniona z obowiązku ich uiszczenia.

Po piąte – uzasadnienie żądania: usprawiedliwione potrzeby dziecka
Jest to najważniejsza część pozwu, w której należy szczegółowo opisać koszty utrzymania dziecka. Dla wykazania ich ponoszenia konieczne jest przedstawienie rachunków, faktur np. za zakup odzieży, podręczników, za przedszkole, zajęcia dodatkowe. Ważne jest, aby w sądzie przedstawiać jedynie rachunki identyfikujące podmiot, a zatem należy powstrzymać się od dołączania do pozwu wszelkiego rodzaju paragonów (co niestety jest praktyką nagminną), gdyż one w żaden sposób nie dowodzą, że strona która je przedstawia w rzeczywistości poniosła takie wydatki (ważne jest aby na rachunku, czy fakturze było imię i nazwisko bądź dziecka, bądź matki).

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz.296) art. 339 i n. kpc

2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj.Dz.U.2014, poz.40) art. 96 ust. 1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *