Po co komu Państwowa Inspekcja Pracy ?

Każdego roku, początek maja to dla milionów Polaków szansa na wyrwanie się z pracy na parę dni zasłużonego odpoczynku. Już z początkiem nowego roku w mediach informują nas, ile to wystarczy wziąć w pracy dni urlopu, aby cieszyć się naprawdę długim weekendem.Wszystko to oczywiście w teorii, bo jak nadchodzi już ten wyczekiwany maj, rzeczywistość okazuje się mniej kolorowa. A wszystko za sprawą firm, które nie bacząc na polskie regulacje, nagminnie łamią prawa pracowników.

Kwestia ta dotyczy głównie zagranicznych korporacji bądź firm, które z nimi współpracują.Pracodawcy ci jakby zapomnieli, że w Polsce obowiązuje prawo polskie, a z nim ustawowy wykaz dni wolnych od pracy. W wykazie tym czytamy, że dniami ustawowo wolnymi od pracy są :

 1. a) 1 stycznia – Nowy Rok,
 2. b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 3. c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 4. d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
 5. e) 1 maja – Święto Państwowe,
 6. f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 7. g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 8. h) dzień Bożego Ciała,
 9. i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 10. j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 11. k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 12. l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 13. m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

2) niedziele

Co wynika z faktu, że obecnie trwające majowe dni są wolne od pracy? Odpowiedź jest krótka: zakaz pracy. Stosowne regulacje zawiera w tej materii kodeks pracy (kp.). Podaje on jednocześnie wyjątki od tak wysłowionego zakazu, przewidując dopuszczalność świadczenia pracy :

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) w ruchu ciągłym,

3) przy pracy zmianowej,

4) przy niezbędnych remontach,

5) w transporcie i w komunikacji,

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

8) w rolnictwie i hodowli,

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

 1. a) zakładach świadczących usługi dla ludności,
 2. b) gastronomii,
 3. c) zakładach hotelarskich,
 4. d) jednostkach gospodarki komunalnej,
 5. e) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 6. f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
 7. g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Wskazany katalog jest katalogiem zamkniętym tzn. że jeśli jakiś rodzaj pracy nie znalazł się w powyższym wyliczeniu, jako wyjątek od ogólnego zakazu pracy obowiązującego w te dni, oznacza to, że praca tego rodzaju nie może być podczas nich świadczona.

Jak wobec tego wytłumaczyć sytuację, w  której polscy pracownicy zatrudnieni w oddziale pewnego zagranicznego banku  pracują w weekend majowy? Podobnie jest w przypadku działów finansowych pewnych firm produkcyjnych, firm programistycznych, a także paru innych branż.

Co można z tym zrobić?

Powiadomić Państwową Inspekcję Pracy (PIP). To organ który jest powołany do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy. Prócz tych kompetencji, pracownicy PIP-u udzielają bezpłatnych porad prawnych, także telefonicznie.

Skargę na naruszenie praw pracowniczych można złożyć pisemnie, ale także ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika Inspekcji.  Aby skarga została rozpatrzona nie może być anonimowa, w innym bowiem przypadku zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Każda skarga jest rejestrowana, a czas na jej załatwienie wynosi 30 dni (w sytuacjach wyjątkowych może być on przedłużony).  Osoba wnosząca skargę jest informowana przez PIP o sposobie jej załatwienia.

I najważniejsze : nazwiska osób skarżących, ich adresy i inne dane stanowią tajemnicę służbową i nie są ujawniane. Ich ujawnienie może nastąpić tylko na podstawie pisemnej zgody skarżącego.

Więcej na ten temat :  www.pip.gov.pl/

Źródła prawa

 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. 2012, poz. 404)
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj.Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94)
 3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951, nr 4, poz. 28)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *