Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu cywilnym

Pisałam już o tym co nieco przy okazji omawiania kwestii pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.Dziś pełnomocnik w ramach postępowania cywilnego.

Istota pełnomocnika w postępowaniu cywilnym sprowadza się właściwie do tego samego: jego ustanowienie powoduje, że za stronę w postępowaniu działa inny podmiot-pełnomocnik, chyba że dana czynność procesowa z powodu jej osobistego charakteru musi być podjęta przez stronę samodzielnie. Pełnomocnik może pochodzić z wyboru, wtedy też jesteśmy zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za świadczone przez niego usługi. Jeśli nasza sytuacja finansowa nie pozwala nam na skorzystanie z pomocy profesjonalnych, zawodowych pełnomocników, zawsze możemy wystąpić z wnioskiem o ustanowienie nam pełnomocnika z urzędu.

Kto może uzyskać pomoc prawną z urzędu?

O ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata bądź radcy prawnego) może wystąpić:

1. strona, która uzyskała zwolnienie przez sąd od kosztów sądowych (w całości lub części),

2. osoba fizyczna, niezwolniona od tych kosztów (także ta której odmówiono zwolnienia), pod warunkiem że złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny,

3. osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, o ile wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Sąd uwzględni taki wniosek o ile:

1. wnioskodawca złożył oświadczenie, z którego wynika jego niemożność poniesienia kosztów pełnomocnika (oświadczenia tego nie składa strona zwolniona z kosztów sądowych)

2.uzna udział adwokata/radcy w sprawie za potrzebny – przy tej ocenie weźmie pod uwagę przede wszystkim charakter sprawy, jej zawiłość, ale także cechy samej strony (np. jej nieporadność)

Wymagania wniosku.

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno. Wniosek taki można zgłosić pisemnie bądź ustnie- podlega wtedy zaprotokołowaniu.

Złożenie wniosku przez stronę o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest niezależne od złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek o pełnomocnika z urzędu złożyć można na każdym etapie postępowania, a nawet jeszcze przed formalnym jego wszczęciem.

Wniosek należy złożyć w sądzie, w którym sprawa już się toczy, bądź tym, w którym sprawa ma być dopiero wytoczona.

Dla osób fizycznych przewidziano ułatwienie w postaci możliwości złożenia tego wniosku w sądzie innym, niż sąd właściwy, jeśli nie ma ona miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu. W takim przypadku strona może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, zaś ten sąd prześle nasz wniosek sądowi właściwemu.

Oświadczenie „majątkowe”.

Osoba fizyczna, która nie została zwolniona od kosztów sądowych, dołącza do wniosku oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wzór takiego oświadczenia jest do pobrania właściwie na każdej stronie sądu, do pobrani także tutaj ).

W formularzu tym należy szczegółowo opisać: stan rodzinny, majątek, dochody i wszelkie źródła utrzymania. Wniosek i oświadczenie muszą być podpisane przez wnioskodawcę.

Jeżeli wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych dołączamy tylko jedno oświadczenie „majątkowe”.

Ustanowienie pełnomocnika

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika jest zwolniony z wszelkich opłat sądowych.

Po wniesieniu takiego pisma sąd może zarządzić dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości, co do rzeczywistego stanu majątkowego strony wnioskującej o pełnomocnika z urzędu.

Uwzględnienie przez sąd wniosku jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa w sprawie (strona nie musi udzielać już wskazanemu adwokatowi/radcy oddzielnego pełnomocnictwa do działania w jej imieniu).

Sąd przychylając się do wniosku strony, wydaje postanowienie o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu, i tu jego rola się kończy. Sąd nie wyznacza nam adwokata ani radcy, a jedynie zwraca się do właściwego organu samorządu zawodowego o jego wyznaczenie.

Wyznaczenie adwokata/radcy

O wyznaczenie pełnomocnika sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, które czynią to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd. W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskazuje imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń.

Jeżeli strona we wniosku wskazała konkretnego adwokata lub radcę prawnego (bo np. wcześniej już korzystała z jego usług, zna go i chciałaby, aby to właśnie ta osoba była jego pełnomocnikiem), właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę.

Odmowa ustanowienia i ponowny wniosek

Na postanowienie odmawiające ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia o odmowie do sądu, który wydał to postanowienie. Jeżeli wniosek został oddalony, istnieje możliwość wystąpienia z kolejnym wnioskiem, ale nie możemy w nim powoływać się na te same okoliczności, które przesadziły o nieuwzględnieniu tego pierwszego wniosku. Wniosek oparty na takich samych okolicznościach, podlega odrzuceniu, a na takie postanowienie nie przysługuje stronie już żaden środek odwoławczy.

Kiedy będziemy musieli zapłacić wynagrodzenie pełnomocnikowi z urzędu?

Mimo ustanowienia dla nas pełnomocnika z urzędu istnieją sytuacje w których będziemy musieli uiścić należne mu wynagrodzenie.Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku nieuczciwego postępowania wnioskującego o pomoc z urzędu. Jeśli okaże się, że okoliczności, na podstawie których stronie przydzielono pomoc z urzędu, nie istniały bądź przestały istnieć, wówczas sąd cofnie ustanowienie adwokata/radcy, a strona będzie zobowiązana do zapłaty jego wynagrodzenia. Jeśli okoliczności te przestały istnieć (ale w chwili ustanowienia obiektywnie istniały) wtenczas sąd może obciążyć stronę obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia tylko w części.

Dodatkową sankcją za nieuczciwe zachowanie strony jest obciążenie jej grzywną, niezależnie od obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata/radcy, jeśli pełnomocnik został ustanowiony na podstawie świadomie podanych przez stronę nieprawdziwych okoliczności.

Wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu możecie znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz.296) art.126, art.187

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *