O zasiedzeniu nieruchomości

Zanim złożymy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, warto zastanowić się, czy jest szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sądu, a zatem czy spełniamy przesłanki ustawowe. Ocena naszej sytuacji faktycznej i prawnej jest niezbędna, bowiem wniosek o stwierdzenie zasiedzenia kosztuje i to nie mało. Pismo to podlega opłacie stałej w wysokości 2 tys. zł , kwota ta jest niezależna od wartości majątkowej nieruchomości.

Po co komu zasiedzenie?

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego, której zadaniem jest legalizacja stanu rzeczywistego, który, choć niezgodny ze stanem prawnym, staje się wiążący dla wszystkich podmiotów prawa. Jest to jeden ze sposobów nabycia własności, do którego dochodzi na skutek upływu czasu, w obecnej zaś sytuacji może stanowić skuteczny środek obrony przed roszczeniami Niemców o odebrane im po wojnie polskie ziemie.

Co może być przedmiotem zasiedzenia?

Zasiedzenie można stwierdzić zarówno w odniesieniu do ruchomości i nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowej, lokalowej, budynkowej, a nawet w stosunku do jej części. Z możliwości zasiedzenia wyłączone zostały ruchomości, jeśli ich posiadacz pozostaje w złej woli. W takiej  bowiem sytuacji nigdy nie dojdzie do zasiedzenia, bez względu na upływ czasu.

Kiedy dojdzie do zasiedzenia?

Aby skutecznie stwierdzić zasiedzenie niezbędny jest, po pierwsze upływ czasu. Wymagany ustawą okres uzależniony jest od dobrej lub złej wiary istniejącej po stronie posiadacza. W przypadku posiadacza w dobrej wierze do zasiedzenia nieruchomości wymagany jest upływ 20 lat nieprzerwalnego posiadania. Zła wiara powoduje przedłużenie wymaganego okresu, w takiej sytuacji do zasiedzenia dojdzie dopiero po 30 latach. Krótszy, bo jedynie 3 letni, okres wymagany jest do zasiedzenia ruchomości, o ile jej posiadacz był w dobrej wierze. Zła wiara w ogóle wyklucza możliwość zasiedzenia ruchomości. Te dość surowe wymagania dotyczące terminów, łagodzi dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości przerwania posiadania warunkującego zasiedzenie, o ile przerwa ta wywołana jest przemijającą przeszkodą, z kolei posiadanie przywrócone uważa się za nieprzerwane. Ułatwienie dla osiągnięcia wymaganego okresu posiadania przewiduje także art. 176 k.c., który stanowi, że jeżeli podczas biegu terminu do zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat 30. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

Kim jest posiadacz samoistny?

Drugim koniecznym warunkiem jest nieprzerwane posiadanie nieruchomości jako posiadacz samoistny.Posiadaczem samoistny jest ten, kto włada rzeczą jak właściciel. To osoba, która może korzystać z rzeczy z wyłączeniem osób trzecich, pobierać z niej pożytki i rozporządzać nią jak właściciel. Wykonuje ona prawa dotyczące nieruchomości w taki sposób, jakby była jej prawowitym właścicielem, a zewnętrznymi tego przejawami jest np. opłacenie podatków od nieruchomości czy opłat za użytkowanie wieczyste, brak umowy z właścicielem, która sugerowałaby że jesteśmy posiadaczami zależnymi, wybudowanie nieruchomości budynkowej czy ogrodzenie gruntowej.

Skutki dobrej/złej wiary posiadacza.

To czy jesteśmy posiadaczami w dobrej, bądź złej wierze ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o czas, niezbędny do stwierdzenia zasiedzenia, w pierwszym przypadku nastąpić to może po 20 latach, w drugim wymagany okres wynosi lat 30. Dla ustalenia, z jakim posiadaczem mamy do czynienia, decydujące znaczenie ma moment objęcia w posiadanie nieruchomości. Aby do zasiedzenia niezbędny był krótszy okres, posiadaczowi w chwili obejmowania nieruchomości musi towarzyszyć dobra wiara tzn. błędne, acz uzasadnione okolicznościami przekonanie posiadacza , że przysługuje mu określone prawo, w tym przypadku prawo własności nieruchomości. Jeśli w trakcie biegu terminu do zasiedzenia, posiadacz uzyska wiedzę o tym błędzie, a więc przypisać mu będzie można złą wiarę, nie będzie miało to wpływu na wydłużenie terminu potrzebnego do stwierdzenia zasiedzenia, ustawa bowiem wymaga dobrej wiary jedynie w momencie wejścia w posiadanie nieruchomości, zaś późniejsza zła wiara pozostaje bez wpływu na wymagany okres warunkujący zasiedzenie.

Jeśli chodzi o dobrą i złą wiarę, pewne kwestie z nią związane rozwiała uchwała SN z 1991r., w której Sąd jednoznacznie przesądził, że „osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy mającej na celu przeniesienie własności bez zachowania formy aktu notarialnego ,nie jest posiadaczem samoistnym w dobrej wierze”, oznacza to, że dla takich osób termin zasiedzenia wynosi 30 lat. Pogląd ten jest mocno utrwalony w orzecznictwie.

Jak doprowadzić do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości?

Do samego nabycia własności nieruchomości dochodzi z mocy prawa, z chwilą upływu wymaganego do tego czasu. Jednak konieczne jest urzędowe potwierdzenie tego faktu, które można uzyskać w orzeczeniu sądowym wydanym na skutek przeprowadzonego postępowania. Postępowanie to, prowadzone w trybie nieprocesowym, inicjuje wniosek zainteresowanego (nie pozew!). Odmienności tego postępowania reguluje art. 609-610 kpc.

Więcej na temat postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości już wkrótce…

 Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93) art.172 i n.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *