O uprawnieniach konsumenta cz.1

Dziś o temacie, który jest wiecznie żywy. Właściwie nie ma miesiąca, żeby ktoś nie zwracał się do mnie z pytaniem co zrobić gdy zakupiony przez niego towar okazał się wadliwy. Tak więc dziś, wszystkim zarówno znajomym, jak i tym nieznajomym, spróbuję wyjaśnić parę kwestii związanych ze sprzedażą konsumencką.  Resztą zajmiemy się w najbliższym czasie.

Kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką?

Zgodnie z art. 22¹ k.c. konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do sprzedaży konsumenckiej dochodzi zatem wtedy, gdy po jeden stronie stosunku prawnego występuje konsument, po drugiej zaś mamy przedsiębiorcę. Umowa ta dotyczy jedynie sprzedaży rzeczy ruchomych.

Kiedy nie stosujemy postanowień ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej?

Ustawa wskazuje wyraźnie, w jakich przypadkach nie możemy stosować omawianej regulacji. Sytuacje te dotyczą sprzedaży dokonywanej w toku postępowania egzekucyjnego oraz upadłościowego, oraz innego postępowania sądowego. Z reżimu tego wyłączona została także sprzedaż energii, gazu i wody, chyba, że sprzedaż ta dotyczy ograniczonej ilości lub konkretnie określonej objętości tychże produktów.

Z drugiej zaś strony, szczególny reżim sprzedażny konsumenckiej stosujemy także do omów zawieranych na odległość np. do towarów zakupionych w Internecie, oraz zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa np. za pośrednictwem akwizytora odwiedzającego nas w domu. Regulacje ustawy będziemy stosować także do zakupów dokonanych w komisie, zawartych umów o dzieło czy dostawy, o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki warunkujące konsumencki charakter sprzedaży.

Kwestia niezgodności towaru z umową. 

Związane są ściśle ze stwierdzeniem niezgodności towaru z umową.  Kiedy może dojść do takiej niezgodności? Ustawodawca nie odpowiada wprost na to pytanie, ale formułuje przesłanki, które przesadzają o tym, że towar jest zgodny z umową. Interpretując je a contrario (interpretacja z przeciwieństwa) dochodzimy do wniosku, że towar jest niezgodny, jeśli nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

Odpowiedzialność sprzedawcy i związane z tym obowiązku kupującego.

Przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy są dwie: niezgodność towaru z umową oraz istnienie tej niezgodności w chwili wydania rzeczy. W razie spełnienia ich obu, kupującemu przysługują określone uprawnienia wobec sprzedawcy. Aby jednak mógł z nich skorzystać, musi o dostrzeżonej wadzie zawiadomić sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, mimo istnienia niezgodności, jeśli kupujący w chwili zawarcia umowy o niej wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Co należy zrobić, aby skutecznie skorzystać z przysługujących uprawnień?

Po pierwsze, odpowiedzialność sprzedającego nie trwa wiecznie i jest ograniczona w czasie – trwa przez 2 lata od wydania towaru kupującemu. W razie wymiany towaru, termin ten biegnie na nowo. Aby sprzedawca odpowiadał za niezgodność, musi on zostać w okresie tych 2 lat zawiadomiony przez kupującego o istniejącej wadzie. Przez pierwsze 6 m-cy od dnia wydania rzeczy ustawodawca, aby wzmocnić ochronę konsumenta, wprowadził domniemanie prawne, iż ujawniona w tym czasie wada, istniała w chwili wydania towaru. Po upływie tych 6 m-cy, domniemanie przestaje obowiązywać a kupujący, w razie sporu ze sprzedawca, będzie musiał wykazać, że towar był wadliwy w chwili wydania.

*Termin 2 letni, może być skrócony, jednak nie poniżej roku, gdy przedmiotem sprzedaży była rzecz używana.

Po drugie, aby nie utracić uprawię z tytułu niezgodności towaru z umową, zawiadomienie sprzedawcy przez kupującego, musi nastąpić w ciągu 2 m-cy od chwili stwierdzenia niezgodności, w odmiennym razie kupujący utraci przysługujące mu uprawnienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (może to nastąpić także w formie elektronicznej).

Po trzecie, sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do naszej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia (nie oznacza, że w ciągu 14 dni będzie ona załatwiona, sprzedawca musi nas poinformować jedynie o dalszych swoich posunięciach w związku ze zgłoszoną wadą towaru). Jeśli w tym czasie nie powiadomi nas o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia naszej reklamacji, uważa się, że reklamacje przyjął.

Uprawnienia kupującego.

W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje kilka roszczeń:

Po pierwsze, może on żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. Uprawnienia te nie przysługują mu, jeśli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Swoje żądanie kupujący przedstawia w zawiadomieniu sprzedawcy o dostrzeżonej niezgodności, sprzedawca zaś nie może samowolnie zmienić treści żądania tzn. nie może on wysłać towaru do naprawy, jeśli żądaliśmy wymiany na nowy.

Po drugie, jeśli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany, z przyczyn opisanych wyżej, bądź jeśli sprzedawca nie zadośćuczyni tym żądaniom w odpowiednim czasie, albo gdyby naprawa/wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, uprawnienia kupującego ograniczają się do żądania obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy będzie jednak niemożliwe, jeśli niezgodność towaru jest nieistotna.

Więcej o sprzedaży konsumenckiej, w następnym wpisie.

Źródła prawa

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *