O przewlekłości postępowania

Procesy w Polsce się ciągną, to fakt. A już najdłużej trwają te, w których sporne stanowiska mają członkowie jednej rodziny. Tak to już jest, że najbardziej lubimy kłócić się podczas rozwodów i postępowań spadkowych. Ale dziś ani nie o rozwodach , ani o spadkach. Dziś zastanowimy się co można zrobić, gdy postępowanie ciągnie się jak ten nasz dzisiejszy makaron, ale niekoniecznie z winy jego uczestników.

Prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Konstytucja gwarantuje nam prawo do sądu, ale nie gwarantuje już terminu, w którym nasza sprawa ma być przez sąd rozpoznana. Jedynie w art. 45 ogranicza się do przyznania każdemu prawa do rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. I tu rodzą się problemy, bo co to jest ta „nieuzasadniona zwłoka”? Lekiem na nie miała być uchwalona 17 czerwca 2004r. ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w skrócie ustawa o skardze na przewlekłość.

O co chodzi z tą przewlekłością?

Z przewlekłością mamy do czynienia, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla jej rozstrzygnięcia , albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Regulacja ta dotyczy także postępowania przygotowawczego.

Dla oceny, czy w danej sprawie doszło do przewlekłości, niezbędna jest ocena terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego. Ocena taka musi uwzględniać charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Kiedy można złożyć taką skargę?

Skargę na przewlekłość można wnieść jedynie w toku postępowania, w którym naszym zdaniem, doszło do przewlekłości. Skarga wniesiona już po prawomocnym zakończeniu sprawy będzie odrzucona, jako niedopuszczalna, nawet jeśli postępowanie to faktycznie trwało dłużej aniżeli powinno.

 Kto może złożyć skargę?

Zakres stosowania instytucji skargi na przewlekłość jest bardzo szeroki. Ze wskazanego instrumentu ochrony prawnej korzystać możemy zarówno w postępowaniu karnym (także na etapie przygotowawczym), cywilnym, w tym egzekucyjnym, jak i administracyjnym, a także w sprawach o wykroczenia.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest:

1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – strona;

2) w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – strona;

3) w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – strona lub wnioskodawca;

4) w postępowaniu karnym – strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;

5) w postępowaniu cywilnym – strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania;

6) w postępowaniu sądowo-administracyjnym – skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;

7) w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego – strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

 Gdzie należy złożyć skargę?

Sądem właściwym do złożenia skargi jest sąd, przed którym toczy sie postępowanie, jednak właściwy do jej rozpoznania będzie sąd przełożony nad tym prowadzącym postępowanie w sprawie. Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie, zaś skargę dotyczącą przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego wnosi się do sądu okręgowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach – do sądu, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności.

 Co powinno znaleźć się w treści skargi?

 Skarga, jak każde pismo procesowe, musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, oznaczenie sprawy, której zarzuca się przewlekłość, oznaczenie skarżącego, musi być także podpisana. Najważniejszym jednak elementem skargi jest wskazanie żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie oraz przytoczenie okoliczności je uzasadniających. Dodatkowo strona może zażądać w skardze zasądzenia na swoją rzecz odpowiedniej sumy pieniężnej. Jej wysokość zgodnie z ustawą może wynosić od 2 tys. do 20 tys. zł.

 Rozpoznanie skargi

Jej rozpoznanie następuje w składzie 3 sędziów, a termin, w jakim wydane jest orzeczenie, wynosi 2 m-ce, licząc od daty złożenia skargi.

 Co jeśli nasza skarga została oddalona?

Jeśli sąd po rozpoznaniu skargi stwierdził, że w postępowaniu nie doszło do przewlekłości, a zatem nasza skarga w jego ocenie, była niezasadna, oddali ją. Jednak nie zamyka to drogi skarżącemu do poszukiwania ochrony prawnej. W tej samej sprawie może on złożyć kolejną skargę, ale dopiero po upływie ustawowo określonego czasu. Czas ten wynosi 12 m-cy, zaś w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosuje się tymczasowe aresztowanie oraz w przypadku postępowania egzekucyjnego okres ten został skrócony do 6 m-cy.

Dodatkowym uprawnieniem wynikającym z orzeczenia stwierdzającego przewlekłość danego postępowania jest możliwość dochodzenia przez skarżącego naprawienia wynikłej z tego szkody od Skarbu Państwa na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 Na koniec o finansach

Skarga podlega opłacie w wysokości 100zł, jeśli jednak nasza skarga zostanie uwzględniona bądź odrzucona jako niedopuszczalna, oplata ta jest nam zwracana. Zwrotu opłaty nie stosuje się w przypadku gdy sąd uznał naszą skargę za niezasadną, a więc ją oddalił.

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *