O opłatach w postępowaniu cywilnym

Dziś zajmiemy się kwestiami finansowymi związanymi z postępowaniem cywilnym. Postępowania kosztują i to wcale nie mało, jednak poniesione przez nas koszty w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia sądowego są nam na ogół zwracane przez naszego przeciwnika procesowego (chyba że postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, gdzie zasadą jest że każdy uczestnik ponosi koszty swego udziału w sprawie). Zanim więc zainicjujemy postępowanie warto zastanowić się ile nas to będzie kosztować.

Za co musimy płacić?

Generalną zasadą jest, że pismo podlega opłacie, o ile ustawa tak stanowi, a stanowi tak, i to bardzo często. Już na samym początku ustawa wskazuje katalog pism, od których należy uiścić stosowną opłatę. Wg ustawodawcy opłacie podlega:

1) pozew i pozew wzajemny;
2) apelacja i zażalenie;
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
4) sprzeciw od wyroku zaocznego;
5) zarzuty od nakazu zapłaty;
6) interwencja główna i uboczna;
7) wniosek:
a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
b) o ogłoszenie upadłości,
c) o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;
8) skarga:
a) o wznowienie postępowania,
b) o uchylenie wyroku sądu polubownego,
c) na orzeczenie referendarza sądowego,
d) na czynności komornika;
9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty1), Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Niestety, wskazane wyliczenie nie jest wyliczeniem zamkniętym, tak więc opłacie podlegać mogą także inne, niewymienione powyżej pisma. Na pocieszenie warto wskazać, że podobnie jak długa jest lista pism podlegających opłacie, tak liczne mamy w ustawie zwolnienia od obowiązku jej ponoszenia. Zwolnienia te dzielimy na przedmiotowe (z uwagi na przedmiot, którego pismo dotyczy np. oświadczenie o uznaniu dziecka, otwarcie i ogłoszenie testamentu) i na podmiotowe, które zależą od podmiotu występującego z pismem (np. zwolniona z opłat jest strona dochodząca ustalenia ojcostwa/ macierzyństwa, pracownik wnoszący powództwo, choć z wyjątkami, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych)

Rodzaje opłat

Ustawa wymienia kilka rodzajów opłat:

1. Opłata stała

Pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe. Jest ona jednakowa dla wszystkich spraw z danej kategorii i nie zależy od wartości przedmiotu sporu. Jej wysokość kształtuje się między 30 a 5000 zł, w zależności od rodzaju sprawy.

Opłatę taką pobiera się przykładowo w sprawach o rozwód/separację (600zł), zaprzeczenie ojcostwa (200zł), zezwolenie na zawarcie małżeństwa (100zł), wpis w księdze wieczystej prawa własności (200zł),

2.Opłata stosunkowa

Pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia (w postępowaniu grupowym to 2%), przy czym jej minimalna wysokość to 30 zł, a maksymalna 100 000 zł (końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego).

4. Opłata tymczasowa

Pobierana jest wtedy, gdy w chwili wszczęcia postępowania nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu, a tym samym określenie właściwej opłaty stosunkowej. Opłatę tę określa przewodniczący, wynosi ona od 30 zł do 1000 zł.

5. Opłata podstawowa

Pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej ani tymczasowej. Wynosi 30 zł i jej uiszczenie wyłącza pobranie innej opłaty. Jednak regulacji tej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym.

6. Opłata kancelaryjna

Pobierana jest w przypadku, gdy wnioskujemy o wydanie poświadczenia, zaświadczenia, odpisu dokumentu. Wynosi ona 6 zł za każdą stronę dokumentu. Pobierana jest też, kiedy składamy wniosek o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy. Wynosi wtedy 1 zł za stronę.

Sposób uiszczania opłat.

Jest kilka sposób na jej wniesienie, jednak najważniejszą zasadą jest to, że pismo musi być opłacone w chwili jego wnoszenia, bowiem od pisma nieopłaconego sąd nie podejmie żadnej czynności (jedynie wezwie nas do jego opłacenia a i to nie zawsze). Opłatę można wnieść:

1. w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący właściwego sądu- jeżeli opłata sądowa została uiszczona przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.

2. w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu – jeżeli następuje to przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty.

3. w formie znaków opłaty sądowej , z tym że maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł.

Niestety, to nie koniec złych wiadomości. Na koszty postępowania nie składają się jedynie opłaty, dochodzą bowiem jeszcze wydatki. Należą do nich np. wydatki związane z przeprowadzaniem określonych dowodów. Jeśli jedna ze stron złoży wniosek dowodowy, który będzie wiązał się z wydatkami, strona ta będzie musiała pokryć ich koszty (na ich zwrot będzie mogła liczyć od strony przeciwnej, o ile postępowanie zostanie zakończone na jej korzyść).

Źródła prawa:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U.2010, nr 90, poz. 594)

2.Rozporządzenie MS z dnia 31 stycznia 2006 r.w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz.199)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *