O majątku małżonków

Dziś pewne wprowadzenie do analizy małżeńskich ustrojów majątkowych. Zanim jednak do nich przejdziemy, trzeba by ustalić co w ogóle wchodzi w skład majątku małżonków.

Ustawa czy umowa?

Prawo polskie zna dwa sposoby regulacji kwestii finansowych małżonków: może to następować zgodnie z ustawą (w tym przypadku chodzi o Kodeks rodzinny i opiekuńczy) bądź małżonkowie mogą wprowadzić modyfikacje do zaproponowanego przez ustawodawcę modelu, poprzez zawarcie umowy małżeńskiej w formie aktu notarialnego.

Statystycznie, między małżonkami najczęściej istnieje tzw. ustawowy ustrój majątkowy, z chwilą więc zawarcia małżeństwa powstaje wspólność ustawowa, stąd najpierw jej się przyjrzymy. Do wspólności tej należą wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania chyba, że przedmioty te należą do majątku odrębnego małżonków.

Majątek wspólny i osobisty.

Pominę tu rozważania na temat współwłasności łącznej, bowiem analizowałam to już TU i przejdę od razu do omówienia rodzajów majątku. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego zaczynają istnieć trzy odrębne masy majątkowe w ramach małżeństwa: majątek wspólny małżonków, zwany także dorobkowy oraz ich osobiste majątki.

Majątek wspólny małżonków.

Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzi wszystko to, czego nie można zaliczyć do majątku osobistego poszczególnych małżonków. Zamknięty katalog składników stanowiących odrębny majątek małżonków zawiera art. 33 krio. Wobec tego wszystko co nie zostało w nim wymienione,  wchodzi w skład majątku wspólnego.

Zaliczymy do niego przede wszystkim:

a)pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

Wskazane wynagrodzenie i dochody rozumiemy bardzo szeroko, bowiem ich włączenie w skład majątku wspólnego, nie jest uzależnione od konkretnego źródła czy stosunku prawnego, z jakiego mają one wynikać. Wchodzą one w skład majątku wspólnego bez względu czy osiągnięte zostały na podstawie umowy o pracę czy umów stricte cywilnoprawnych : o dzieło czy zlecenie.

b) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Przykładem dochodów z majątku wspólnego może być czynsz z wynajmu wspólnego mieszkania.

Jeśli zaś mieszkanie stanowi własność jedynie jednego z małżonków, to i tak czynsz pochodzący z wynajmu będzie zaliczany do majątku wspólnego.

c) środki zgromadzone na koncie rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

d)kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art.40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

e)inne rzeczy, które zasadniczo wchodzą w skład majątku odrębnego małżonków, ale na które może być rozszerzona ustawowa wspólność np.darowizna, o której dalej.

Majątek wspólny, jako że stanowi współwłasność łączną, podlega pewnym określonym regułom. Każdy z małżonków może z niego korzystać, a także dokonywać innych czynności prawnych, z wyjątkiem czynności wskazanych w art. 37 krio., bowiem dla ich skuteczności ustawodawca wymaga zgody drugiego z małżonków np. zbycie, obciążenie nieruchomości czy darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Majątki osobiste małżonków.

Obok majątku wspólnego istnieją także dwa majątki odrębne. W ich skład wchodzą:

a) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej tj. przed zawarciem małżeństwa, bez względu czy z rzeczy tej korzysta po zawarciu związku także drugi z małżonków

b)przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Są to rzeczy na które może być rozszerzona wspólność małżeńska, ale decyzję w tym zakresie podejmuje spadkodawca bądź darczyńca. Jeśli nic nie postanowi w tym zakresie, darowizna/spadek wchodzi do majątku osobistego małżonka obdarowanego.

c) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np. udziały w spółkach osobowych

e) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. rzeczy osobiste), trudno dokładnie określić katalog takich przedmiotów, ale dla oceny należałoby kierować się faktem korzystania z danego przedmiotu przez oboje małżonków np. jeśli jeden z nich gra na gitarze, a drugi nie ma pojęcia o grze na tym instrumencie, należałoby przyjąć, że ten gitara jako przedmiot zaspokaja potrzeby tylko jednego z nich.

f)prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. użytkowanie, które wygasa z chwilą śmierci uprawnionego.

g)przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, te bowiem dochody zostały włączone w skład majątku wspólnego, jako że zastępują one dochody z pracy zarobkowej.

h)wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

i) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, są to nagrody np. za osiągnięcia literackie, artystyczne, a nie np. nagroda pieniężna, którą małżonek otrzymał od pracodawcy, ta bowiem wchodzi do majątku wspólnego.

j) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

k)przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 Każdy z małżonków może swobodnie dysponować swoim majątkiem odrębnym, bez konieczności uzyskiwania zgody współmałżonka na jakąkolwiek czynność mającą za przedmiot wymienione wyżej przedmioty.

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(tj.Dz.U. 2012, poz.788) , art. 31 i n.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *