Nietradycyjne pojęcie alimentów

Dziś dosłownie w paru zdaniach przybliżymy problematykę alimentów między byłymi małżonkami.

W potocznym rozumieniu alimenty kojarzone są z pewnym obowiązkowym świadczeniem pieniężnym, jakie przysługuje dziecku w przypadku rozwodu jego rodziców. Niewielu jednak wie, że alimenty  przysługują też małżonkowi.

W sytuacji rozwodu możemy mieć do czynienia z 2 rodzajami obowiązku alimentacyjnego:

a) zwykły obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Przesłanką dla jego ustalenia jest:

-nieuznanie małżonka za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia (nie oznacza to, że małżonek jest uznany za niewinnego, bo to pociąga za sobą inne konsekwencje, o czym dalej.O tym, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia decyduje sentencja w prawomocnym wyroku rozwodowym)

-stan niedostatku, w jaki popadł rozwiedziony małżonek, przez co rozumiemy sytuację w której rozwiedziony małżonek nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części, w szczególności ma to miejsce w sytuacji niemożności podjęcia zatrudnienia ze względy na brak kwalifikacji (bo do tej pory małżonek np. zajmował się wyłącznie prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci), zły stan zdrowia lub podeszły wiek.

Zakres alimentów, jakimi w takiej sytuacji obciążony będzie drugi małżonek, ogranicza się do „usprawiedliwionych potrzeb” małżonka będącego w stanie niedostatku, z uwzględnieniem możliwości zarobkowych małżonka, którego sąd ma zobowiązać do płacenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny trwa do czasu zawarcia przez uprawnionego do alimentów małżonka, kolejnego związku małżeńskiego. Jednak ustawodawca wprowadza maksymalny termin 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że wystąpią jakieś wyjątkowe okoliczności, w takiej bowiem sytuacji obowiązek alimentacyjny może zostać przedłużony.

b) obowiązek alimentacyjny małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia:

W sytuacji kiedy sąd w wyroku rozwodowym uznał jednego z małżonka wyłącznie winnym rozkładowi pożycia (drugi z nich tym samym został uznany za niewinnego), obowiązek alimentacyjny małżonka winnego przedstawia się nieco inaczej.

Koniecznym dla ustalenia takiego obowiązku jest stwierdzenie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozkładowi pożycia. Pogorszenie to ma mieć związek z orzeczonym rozwodem. Ocena czy do niego doszło polega na porównaniu jego sytuacji, w jakiej znalazł się w skutek rozwodu, z tą, jaka istniałaby, gdyby rozwodu nie orzeczono, a związek nadal funkcjonowałby prawidłowo.

W porównaniu ze zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym, ten rozszerzony, jest niezależny od popadnięcia przez uprawnionego małżonka w stan niedostatku. Nie oznacza to jednak, że małżonek winny rozkładowi ma obowiązek zapewniać swemu byłemu małżonkowi równą stopę życiową, niemniej jednak zakres tego obowiązku wykracza poza „usprawiedliwione potrzeby”.

Podobnie jak zwykły obowiązek, i ten wygasa z chwilą zawarcia, przez uprawnionego do alimentów małżonka, kolejnego związku małżeńskiego. Zawracie związku przez małżonka, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, nie powoduje zwolnienia go z tego obowiązku, jednak będzie miało wpływ na ustalenie zakresu obowiązku dostarczania środków utrzymania.

Źródła prawa:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.  Kodeks rodziny i opiekuńczy (tekst jedn.Dz.U.2012, poz.788) art. 60

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *