Kto może w Polsce dostać pozwolenie na broń ?

Jako, że temat jest mi bardzo bliski, a problematyka dostępu do broni budziła i nadal budzi spore kontrowersje, postanowiłam dziś nieco ją przybliżyć.

 Wielu chciałoby ją posiadać, a niewielu jest to dane. Co trzeba zrobić żeby w Polsce otrzymać pozwolenie na broń?

 Zanim zainicjujemy stosowne postępowanie, należy zastanowić się do jakich celów chcemy wykorzystywać broń. Ustawa o broni i amunicji prezentuje przykładowe cele, w jakich może być udzielone pozwolenie, należą do nich cele :

 1) ochrony osobistej

 2) ochrony osób i mienia

 3) łowieckie

 4) sportowe

 5) rekonstrukcji historycznych

 6) kolekcjonerskie

 7) pamiątkowe

 8) szkoleniowe

 Jeśli wiemy już po co potrzebna nam broń, możemy złożyć stosowne podanie do właściwego ze względu na miejsce naszego stałego pobytu komendanta wojewódzkiego Policji.

 Do pisma dołączamy orzeczenie lekarsko-psychologiczne stwierdzające, że posiadamy zdolność psychofizyczną, by dysponować bronią. Opinie te wydać mogą tylko ściśle określone, upoważnione do tego osoby, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu będzie w tym miejscu niewystarczające. Badania te są oczywiście odpłatne, a kosztują niestety niemało.

 Najważniejszą rzeczą jest jednak uzasadnienie naszego żądania, bo to od niego de facto zależy czy organ Policji uzna, że istotnie potrzebujemy broni. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy o broni i amunicji zmianie uległa podstawowa przesłanka, która ma przesądzać o pozytywnym załatwieniu naszej sprawy. Obecnie za wydaniem pozwolenia na broni mają przemawiać tzw. „ważne powody”. Zostały one przykładowo wymienione w ustawie:

 1) jest to stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia –w przypadku pozwoleń do celów ochrony osobistej, osób i mienia

 2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania- jeśli staramy się o pozwolenie dla celów łowieckich

 3) dla broni sportowej niezbędne będzie udokumentowanie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego

 4) rekonstruktorzy by otrzymać broń muszą udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz przedstawić zaświadczenie potwierdzające czynny udział w jego działalności

 5) kolekcjoner musi jedynie udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

 6) dla otrzymania broni dla celów pamiątkowych należy udokumentować nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

 7) broń wydawana dla celów szkoleniowych wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowana zarejestrowania działalności gospodarczej w tym

 Drugim kluczowym dowodem, prócz orzeczeń lekarsko-psychologicznych, będzie wynik egzaminu zdawanego przed powołaną do tego komisją, zakresem obejmujący znajomość przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się nią. Negatywny wynik tego egzaminu przekreśli nasz szanse na otrzymanie pozwolenia.

 W toku postępowania organ Policji przeprowadzi także wywiad środowiskowy (w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy), by upewnić się, że wnioskodawcy daje rękojmię prawidłowego korzystania z broni.

 W przypadku odmownej decyzji komendanta wojewódzkiego, przysługuje nam możliwość wniesienia odwołania do Komendanta Głównego Policji. Jego rozstrzygnięcie zaś możemy skarżyć wnosząc skargę administracyjną i przenosząc tym spór na drogę postępowania sadowoadministracyjnego, jako że zadaniem sądów administracyjnych jest kontrola organów administracyjnych.

 Broni na pewno nie otrzyma osoba, która:

 1). nie ukończyła lat 21, chyba że chodzi o broń sportową i myśliwską, ją bowiem wyjątkowo może otrzymać osoba pełnoletnia

 2). cierpi na zaburzenia psychiczne, wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego lub ma znacznie ograniczoną sprawność psychofizyczną

 3). jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych

 4). nie posiada na terytorium RP stałego miejsca pobytu

5). stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, a więc taka która została skazana :

a) prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 b) prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

 – przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 Źródło prawa:

1. Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tj.Dz.U. 2012, poz.576)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *