Komu przysługuje „becikowe”?

Narodziny dziecka to radość dla całej rodziny, z wyjątkiem portfela. Pojawienie się nowego członka potrafi zrujnować nie jeden budżet. Aby pomóc rodzicom w trudnym dla nich okresie, ustawodawca wprowadza możliwość przyznania im jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego powszechnie „becikowym”.

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000zł (kwota ta przysługuje na każde narodzone dziecko tzn. że w przypadku porodów, w których urodziło się więcej niż 1 dziecko, kwota ta będzie odpowiednio zwielokrotniona).

Osobą uprawniona do tego świadczenia jest matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Aby otrzymać świadczenie spełnić trzeba kilka warunków. Najważniejsze jest kryterium dochodowe omówione powyżej. Po drugie, kobieta-przyszła matka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Fakt ten potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oczywiście z przyczyn naturalnych warunku tego nie muszą spełnić osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka oraz te, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, termin ten też wynosi 12 miesięcy, ale liczy się go od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie może to jednak nastąpić później aniżeli do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Termin ten nie podlega ani przywróceniu ani wydłużeniu.

Źródła prawa:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz.U.2006, nr 139, poz.992) art.15b

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *