Kiedy należy wnieść pozew na formularzu?

Postępowanie uproszczone to jedno z postępowań odrębnych w ramach procedury cywilnej. Jak sama nazwa już sugeruje, przebieg tego postępowania wykazuje pewne uproszczenia w porównaniu do zwykłego procesu. Jednak nie każda sprawa może być rozpoznana w tym postępowaniu.

Katalog spraw
Sprawy, które mogą być rozpoznawane w tym postępowaniu charakteryzuje niska wartość przedmiotu sporu (mowa o nim była TU). Ustawodawca wskazał dwie grupy spraw, które mają być rozpoznawane w tym postępowaniu. Należą do nich sprawy:

1. o roszczenia wynikające z umów, pod warunkiem jednak, że wartość przedmiotu sporu nie przekracza w sprawie 10 tys. zł., zaś w sprawach o roszczenia z rękojmi, gwarancji czy niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej, o ile wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 10 tys.

2.o roszczenia o zapłatę czynszu za najem lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Przy tych sprawach nie obowiązuje ograniczenie wartości przedmiotu sporu.

Dlaczego „uproszczone”?
Wynika to z wielu ułatwień, ale i ograniczeń, obowiązujących w toku tego postępowania:

Po pierwsze, w postępowaniu tym nie można kumulować roszczeń, co oznacza, że jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.

Po drugie, nie przeprowadza się w nim dowodu z opinii biegłego, jeśli jednak pojawi się konieczność jej zasięgnięcia, postępowanie przestaje być prowadzone jako uproszczone, a w dalszym toku stosujemy wszystkie przepisy dotyczące postępowania zwykłego.

Po trzecie, ograniczono możliwość podniesienia zarzutu potrącenia oraz wytoczenia powództwa wzajemnego. Ich zgłoszenie będzie możliwe, o ile roszczenia te nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

Po czwarte, w trakcie postępowania nie są dopuszczalne zmiany podmiotowe, wynikające z art. 194-196 i 198 kpc.

Po piąte, sąd może dokonywać wezwań w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem przepisów ogólnych o doręczeniach, jeżeli uzna to za konieczne dla przyspieszenia sprawy.

Po szóste, i chyba najważniejsze- pozew oraz odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe muszą być sporządzone na formularzu.

Formularz z jednej strony jest pewnym uproszczeniem dla strony (swym wyglądem przypomina formularz PIT-u, tutaj też są poszczególne rubryczki, w które należy wpisać właściwe informacje). Jednak w praktyce ten sposób formułowania pisma może sprawiać i często sprawia nie lada problemy, co skutkuje koniecznością zwrócenia się o pomoc do zawodowego pełnomocnika. Proste jest natomiast wyliczenie opłaty, jaką musimy uiścić od naszego pozwu. W tym zakresie ustawa o kosztach jest dość precyzyjna, a wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu:

1) do 2 000 złotych – 30 złotych;
2) ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych – 100 złotych;
3) ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych – 250 złotych;
4) ponad 7 500 złotych – 300 złotych.

Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda taki formularz pozwu, a także innych pism procesowych, zajrzyjcie TUTAJ

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz.296) art. 505(1) i n.

2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U.2010, nr 90, poz. 594)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *