Jak zarejestrować dziecko w USC ?

Zanim nasza pociecha zacznie hucznie obchodzić swe dzisiejsze święto, wypadałoby poinformować kogoś o fakcie jej narodzin. Jednym z takich podmiotów jest USC.

Kto rejestruje?

Zobowiązanym do zgłoszenia jest ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie. Obowiązek ten spoczywa także na lekarzu albo położnej, a jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Gdzie zgłaszamy fakt narodzenia dziecka?

Co do zasady, w USC właściwym ze względu na miejsce narodzin. Jeśli na obszarze właściwości tego USC żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania (bo np. poród odbył się w innej miejscowości niż ta, w której mieszkają rodzice), dziecko może być zarejestrowane w USC właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z rodziców. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi protokół, odbierze dokumenty, a następnie przekaże je USC na obszarze którego zamieszkują rodzic lub rodzice.

Kiedy należy to zrobić?

Na rejestrację mamy 14 dni od dnia narodzin maleństwa, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu biegu terminu (14 dni zaczynamy liczyć dopiero od następnego dnia po porodzie).

Jakie dokumenty są niezbędne?

Niezbędny będzie oczywiście dowód osobisty osoby zgłaszającej fakt narodzin dziecka.

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawiane przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, przez które najczęściej rozumie się zaświadczenie ze szpitala o narodzinach dziecka. Takie zaświadczenie powinno zawierać datę i miejsce urodzenia dziecka. Bez tego dokumentu nie można dokonać zgłoszenia w USC.

Dalsze wymagania w zakresie dokumentów uzależnione są od więzi, jaka istnieje między rodzicami. Jeśli pozostają oni w związku małżeńskim, przy rejestracji dziecka wymagany będzie skrócony odpis aktu małżeństwa. Aktu tego nie trzeba przedstawiać, jeśli został sporządzony w tym samym USC, w którym teraz ma nastąpić rejestracji dziecka. Jeśli zaś pozostają w związku niesformalizowanym, konieczny będzie skrócony odpis aktu urodzenia matki. W takiej sytuacji ojca w akcie urodzenia wpisuje się tylko wtedy, jeśli uzna on dziecko bądź dojdzie do sądowego ustalenia ojcostwa, po więcej informacji na ten temat odsyłam do tego wpisu.

Jeśli matka dziecka jest wdową, należy przedstawić skrócony odpis aktu zgonu męża. Jeżeli akty stanu cywilnego wymienione powyżej zostały sporządzone w USC, w którym ma miejsce zgłoszenie urodzenia, nie ma potrzeby ich przedstawiania.

Kiedy otrzymamy akt urodzenia?

Od ręki, chyba że rejestracja ma być dokonana w innym USC, niż to do którego zgłaszamy fakt narodzin. W takiej sytuacji trzeba doliczyć czas potrzebny na przesłanie dokumentów do właściwego USC.

 Źródła prawa:

1.Ustawa  z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. 2011, nr 212, poz.1264) art.38 i n.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *