Czym są klauzule abuzywne ?

Tak, lubię czytać regulaminy. Szczególnie sklepów internetowych, ale nie pogardzę także regulaminami rozmaitych konkursów, portali internetowych na których chcę się zarejestrować. Niejeden przedsiębiorca miał już z tytułu mojego hobby drobne komplikacje. Ale od razu dementuję: nie jestem Panią Mecenas z Muszyny, o której głośno ostatnimi czasy. Wracając do regulaminów : właściwie w każdym z nich jest coś nie tak. A co konkretnie? Klauzule abuzywne i o nich dziś słów parę.

Po co te regulaminy?

Każdy przedsiębiorca świadczący usługi drogą elektroniczną musi taki regulamin stworzyć. Dlaczego? Dlatego, że obowiązek taki nakłada na niego ustawodawca w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Opracowywane regulaminy są z kolei uznawane za wzorce umowy w rozumieniu art. 384 kc (występują także pod pojęciami „warunki umów”, „wzory umów”), i stanowią podstawę przyszłych, zawieranych przez danego przedsiębiorcę, umów z konsumentami.

Co to jest wzorzec umowy?

Już sama nazwa wskazuje, że umowa taka ma być stosowana wielokrotnie (jako wzór dla wielu, powstających w wyniku jej zawarcia, stosunków prawnych), dlatego wzorce zawierają postanowienia, które mogą być powtarzane w wielu umowach, nie mogą więc one zawierać postanowień określających indywidualnie np. drugą stronę umowy bądź przedmiot umowy. Wzorzec jest uzupełnieniem umowy, która jest zawierana przez konsumenta z danym przedsiębiorcą.

Kiedy wiąże nas wzorzec umowy w postaci regulaminu?

Wtedy kiedy został on udostępniony w taki sposób, że z łatwością mogliśmy się z nim zapoznać. Najczęściej nie ma z tym większych problemów: sklepy internetowe na swych stronach zamieszczają go w mniej lub bardziej widocznych miejscach. Niemniej każdy z konsumentów w końcu go odnajduje. Jeśli regulamin nie został prawidłowo nam udostępniony, konsument nie jest związany jego postanowieniami.

Wątpliwości wokół postanowień regulaminu.

Kc wymaga od każdego wzorca, aby był sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Wszelkie niejednoznaczności interpretuje się na korzyść konsumenta.

Kiedy regulamin przestaje nas wiązać?

I tu przechodzimy do sedna sprawy. Postanowienia regulaminu, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem (a więc nie miał on na ich treść realnego wpływu) kształtujące jego prawa lub obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszający jego interes, nie wiążą konsumenta. Jedynym odstępstwem od tej prokonsumenckiej postawy są jednoznacznie określone świadczenia główne obu stron np. cena. Jeśli więc została ona podana w sposób jasny, nie mamy prawa interpretować tych postanowień jako naruszających chronione interesy konsumenta.

Katalog klauzul abuzywnych.

Kc zawiera jedynie przykładowy (a więc niezamknięty) katalog niedozwolonych postanowień umownych, które zawarte w regulaminach, nie wiążą konsumentów. Lista jest długa i ciągle się powiększa, gdyż sądy co rusz uznają jakieś postanowienie za klauzulę abuzywną.

Zgodnie z art. 385³ kc „W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
4) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
5) zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
6) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
7) uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
8) uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,
9) przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
10) uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
11) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,
12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,
13) przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
19) przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
20) przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,
21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,
23) wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.”

Co jeśli w regulaminie znajdzie się klauzula z powyższego katalogu?

Odpowiedź jest prosta: jako konsumenci nie jesteśmy nią związani, a zamiast niej stosuje się właściwe przepisy. Dlatego w wielu sytuacjach powoływanie się przedsiębiorcy w sporze z klientem na postanowienia regulaminu jest bezpodstawne, bo przywoływane przez nich regulacje są niezgodne z prawem.

A teraz zadanie domowe: sprawdź regulamin sklepu, z którego ostatnio korzystałeś, może i on zawiera zakazane postanowienia…

 Źródła prawa:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204) art.8

2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964, nr 16 , poz.93 ) art. 384 i n.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *