Co z tym dziedziczeniem ?

Dziś parę podstawowych zasad prawa spadkowego.

Dziedziczenie to przejście ogółu praw i obowiązków spadkodawcy na spadkobiercę. Ważne jest to, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą „otwarcia się spadku”. Termin ten oznacza moment śmierci spadkodawcy.Spadkobierca jest więc nim, nawet jeśli nie dowiedział się jeszcze o śmierci spadkodawcy.Nabycie spadku w takim przypadku nie jest nabyciem ostatecznym, bowiem spadkobierca może spadek odrzucić.

Wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym. Do dziedziczenia ustawowego dojdzie wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, testament ten z określonych powodów jest nieważny bądź gdy żadna z osób powołanych w testamencie, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziedziczenie odbywało się jednocześnie z mocy ustawy i z mocy testamentu. Do takiej sytuacji dojdzie wtedy gdy:
a.spadkodawca powołał w testamencie spadkobiercę, ale jedynie do części swego spadku, wobec pozostałego majątku, konieczne będzie więc dziedziczenie ustawowe,
b.ktoś spośród spadkobierców, którym spadkodawca przekazał cały majątek, nie może lub nie chce dziedziczyć, ich części majątku będą zatem dziedziczone zgodnie z ustawą,

Co to właściwie jest ten testament?
Testament, w ujęciu prawnym, to jednostronna czynność prawa dokonywana na wypadek śmierci, w której testator rozrządza swym majątkiem. W znaczeniu potocznym za testament uznajemy dokument, w którym zawarte jest oświadczenie woli testatora. Testament to czynność sformalizowana, gdyż musi być sporządzony wg przepisów prawa. Mówiąc o formalizmie mamy na myśli pewne elementy tego oświadczenia woli, które muszą się znaleźć w testamencie, aby możliwe stało się zakwalifikowanie go jak ten właśnie rodzaj czynności prawnej.

Ze względu na formę, w jakiej sporządzane są testamenty, dzielimy je na zwykłe i szczególne. Testament szczególny można sporządzić tylko w ściśle ustawą określonych okolicznościach. Istnieje jeszcze podział na testamenty prywatne i publiczne, a kryterium tego podziału jest udział czynnika o charakterze urzędowym przy jego sporządzaniu (notariusza, wójta, burmistrza czy kapitana statku). Możemy wyróżnić także testamenty ustne i pisemne.

Testament jest czynnością odwołalną,a testator nie może zrzec się prawa do odwołania swego testamentu.

Kto może sporządzić testament?
Sporządzić i odwołać takie oświadczenie woli może tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. O tym kto ją posiada mowa była tu

Rodzaje testamentów.
Dziś tylko zasygnalizuję rodzaje testamentów,jakie występują w prawie polskim, ich bliższa analiza już wkrótce.

Jeśli chodzi o testamenty zwykłe wyróżnić możemy:
1.testament holograficzny(odręczny)- spisany w całości własnoręcznie przez testatora
2.testament notarialny
3.testament allograficzny- sporządzony przez osobę inną, aniżeli testator, uprawnioną do tego na podstawie przepisów prawa.

Za testamenty szczególne uznajemy:
1.ustny
2.podróżny
3. wojskowy

Źródła prawa
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964- Kodeks cywilny- (Dz.U.1964, nr 16 poz. 93) zob. art. 922 i n.  kc.
Treść aktu prawnego możesz znaleźć tu http://isap.sejm.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *