Co powinien zawierać pozew?

Dziś zaczniemy od pozwu, a więc od pierwszego pisma procesowego wszczynającego postępowanie. Od tego czy poprawnie zostanie sformułowany zależy czy postępowanie w naszej sprawie w ogóle zostanie zainicjowane. A co w takim razie powinien zawierać pozew?

Wymogi każdego pisma procesowego:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane- to podanie nazwy(dla niektórych miejscowości ustanowiono kilka sądów danego typu- przykładowo Wrocław ma kilka sądów rejonowych: Śródmieście, Krzyki, Fabryczna), rodzaju sądu (rejonowy/okręgowy,) numeru wydziału, a także miejscowości, w której dany sąd się znajduje;

2) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników- jeśli pozywamy os.fizyczną wskazujemy jej imię i nazwisko, nazwa odnosi się do os.prawnych (np. spółki z o.o., spółki akcyjnej) lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np.spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Przedstawicielem ustawowym będzie np. rodzic dla dziecka (w postępowaniu stroną nadal pozostaje dziecko, ale że samo nie może dokonywać czynności procesowych, w postępowaniu działa za niego rodzic) bądź też organ, który działa za os.prawną (np.zarząd). Pełnomocnik działa w postępowaniu na rzecz innego podmiotu, a jego działania nie mają wpływu na jego własne prawa czy obowiązki, może on być pełnomocnikiem zawodowym (np.adwokat, radca prawny) bądź niezawodowym (np.małżonek, zstępni, rodzeństwo). Kierując do sądu pierwsze pismo procesowe (a takim jest pozew) musimy wskazać miejsce zamieszkania stron oraz ich pełnomocników i przedstawicieli, jest to ważne nie tylko z punktu widzenia konieczności doręczenia im przez sąd odpisu pozwu, ale i dla weryfikacji czy wybrany przez nas sąd jest właściwy do rozpoznania danej sprawy. Jeśli stroną postępowania jest dziecko w pozwie podajemy jego dane oraz dane jego przedstawiciela ustawowego, jeśli zaś rodzic zdecydował się na działanie za pośrednictwem pełnomocnika, w takiej sytuacji musimy oznaczyć w piśmie wszystkie 3 osoby.

 3) oznaczenie rodzaju pisma-wskazujemy czy jest to pozew, czy może środek odwoławczy jak apelacja czy zażalenie, błędne oznaczenie pisma nie ma wpływu na bieg postępowania, bowiem pismo oceniane jest zawsze pod kątem zawartości merytorycznej;

 4) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności- a więc to czego w rzeczywistości żądamy wraz z dowodami na uzasadnienie naszego roszczenia;

 5) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika- podpis powinien zawierać co najmniej nazwisko i musi zawierać indywidualne cechy podpisującego się

6) wymienienie załączników- wskazujemy ile odpisów pisma dołączamy do pozwu (odpis wraz z załącznikami musimy dołączyć dla każdej ze stron występującej w postępowaniu ), w załącznikach wymieniamy m.in udzielone pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty sądowej,

Dodatkowe wymagania co do pozwu:

Najważniejszą częścią pozwu, jako czynności procesowej, jest dokładne sprecyzowanie naszego żądania, może to być określona kwota, której zasądzenia domagamy się od pozwanego bądź też wskazane zachowanie, które ma być pozwanemu nakazane przez sąd (np. zwrot cudzej rzeczy) lub też o ukształtowanie

Drugim elementem jest przytoczenie okoliczności uzasadniających zgłoszone przez nas żądanie (zgłaszamy konkretne fakty i dowody je potwierdzające), przy czym nie musimy wskazywać podstawy prawnej swego żądania tzn. że powód nie ma obowiązku wskazywać sądowi konkretnych przepisów prawa, na podstawie których przysługuje mu roszczenie.

Przykładowy pozew o rozwód

Wrocław, 1.08.2013r.

                                                                                                                                                            Sąd Okręgowy

Wydział XIII Cywilny Rodzinny

Powód/-ka: imię i nazwisko strony wraz z miejscem zamieszkania, a jeśli w sprawie ustanowiono pełnomocnika to i jego dane wraz z adresem

Pozwany: dane jak powyżej

Pozew o rozwód

Działając w imieniu własnym/mocodawcy (jeśli jest ustanowiony pełnomocnik) wnoszę o :

1. rozwiązanie małżeństwa Pani X z pozwanym Panem Y, zawartego w dniu 10 marca 1994r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w XX, nr aktu małżeństwa XX/1979 przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego;

2. powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem XX urodzonym dnia 5 lipca 1999r.;

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych;

Uzasadnienie

Związek małżeński został zawarty przez strony przed Kierownikiem Stanu Cywilnego w XX w dniu 10 marca 1994r.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa

Z małżeństwa tego urodził się w dniu 5 lipca 1999r. syn XX

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia

Początkowo małżonkowie tworzyli zgodną, kochającą się parę. Problemy w związku pojawiły się………..

Między stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Z powodu występujących konfliktów między małżonkami ustała więź emocjonalna,  fizyczna i gospodarcza. Powódka nie widzi szans na odbudowanie relacji z pozwanym.

W tym stanie rzeczy żądanie pozwu jest uzasadnione.

                                                                                                                                                                  Podpis

(strony lub pełnomocnika)

 Załączniki:

1.odpis pozwu wraz z wszystkimi załącznikami
2.odpis skrócony aktu małżeństwa (lub skrótowo „dowody powołane w piśmie”)
3.odpis zupełny aktu urodzenia
4.dowód opłaty sądowej
5.jeśli ustanowiono pełnomocnika : pełnomocnictwo

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz.296)  art.126, art.187

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *