Co oznacza skrót „wps”?

Dziś o jednym z wymogów większości z pism procesowych inicjujących postępowanie w sądzie.

Co to jest to „wps”?

Skrót wps występujący w pismach procesowych oznacza wartość przedmiotu sporu (w pismach zawierających np. apelację, wps zastępowany jest przez wpz, oznaczający z kolei wartość przedmiotu zaskarżenia). Skrótowo mówiąc wps stanowi kwotę pieniężną, której zasądzenia domagamy się w postępowaniu. Należy ją podać zawsze wtedy, gdy od wartości tej zależy właściwość rzeczowa sądu (np. sprawy o roszczenia majątkowe powyżej 75 tys.zł rozpoznają sądy okręgowe), wysokość opłaty (gdy mamy do czynienia z opłatą stosunkową wynoszącą 5% wps, więcej na ten temat zobacz tu ) lub dopuszczalność środka odwoławczego (np. co do zasady, skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, których wpz jest niższa niż 50 tys.). Wps decyduje także o trybie, w jakim sprawa będzie rozpoznawana. Jeśli bowiem dochodzimy roszczeń nieprzekraczających kwoty 10 tys. zł nasza sprawa zostanie rozpoznana w postępowaniu uproszczonym, w którym pozew musimy złożyć na odpowiednim formularzu.

Jak ustalić wysokość wps?

Jest to stosunkowo proste w sporach o roszczenia pieniężne. W takich sprawach podana przez nas kwota (np. gdy żądamy zapłaty za sprzedany przez nas towar) stanowi właśnie owy wps. Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku innych spraw o prawa majątkowe, o czym dalej.

Skutek nieoznaczenia wps-u.

Brak wskazania w piśmie wps-u jest traktowany jako brak formalny i jako taki podlega uzupełnieniu. Przewodniczący wezwie do jego uzupełnia, zakreślając nam  w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie wniesiony przez nas pozew zostanie zwrócony, a sprawie nie zostanie nadany bieg.

Jak oblicza się wps?

Jako zasady ogólne, mające zastosowanie do wszystkich przypadków obliczania wpsu, należy wskazać poniższe reguły, które stanowią że:

1. do wps-u nie wlicza się świadczeń ubocznych w postaci odsetek, pożytków, ani kosztów, o ile są one dochodzone razem z roszczeniem głównym. Natomiast jeśli roszczeń tych będziemy dochodzić w osobnym procesie, niezależnie od roszczenia głównego, będą wtedy stanowić wartość przedmiotu sporu.

2. w razie dochodzenia jednym pozwem kilku roszczeń (kumulacja roszczeń), wps stanowi sumę wszystkich tych roszczeń.

Regulacje szczególne

Dalsze przepisy kodeksu dotyczą już określonych rodzajów roszczeń, i tak:

1. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się (np. alimenty) wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok- za cały czas ich trwania

2. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi:

a) przy umowach zawartych na czas oznaczony- suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok;

b)przy umowach zawartych na czas nie oznaczony- suma czynszu za okres trzech miesięcy

3. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczących nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi:

a)przy umowach na czas określony- suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok,

b)przy umowach na czas nieokreślony- za czas jednego roku

4.W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie innego tytułu niż najem i dzierżawa, wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz.296) art.19 i n.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *