Co można zrobić ze spadkiem ?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia się spadku (tj. z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie to następuje z mocy prawa, i nie jest do niego wymagana jakakolwiek wiedza spadkobiercy o fakcie śmierci spadkodawcy. Innymi słowy: ktoś staje się spadkobiercą, nawet jeśli jeszcze o tym nie wie.

Nabycie to nie jest jednak nabyciem definitywnym. Aby tak się stało spadkobierca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Ustawodawca wprowadza kilka rodzajów oświadczeń, jakie w przedmiocie spadku złożyć może spadkobierca. Może on spadek odrzucić lub przyjąć: wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza.

Wszystkie z tych oświadczeń są jednostronnymi czynnościami prawnymi spadkobiercy (dla ich skuteczności nie jest wymagana niczyja zgoda). Oświadczenie to można złożyć osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenia składa się przed sądem lub notariuszem.

Dlaczego ważne jest świadome złożenie oświadczenia?

Wynika to z regulacji ustawowej, a konkretnie z art. 1015 kodeksu cywilnego (k.c.), który stanowi :

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Na złożenie stosownego oświadczenia mamy zatem 6 m-cy liczone od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercami (i to niezależnie czy dziedziczymy na podstawie testamentu czy zgodnie z porządkiem ustawowym).

Co jeśli w tym czasie nie złożymy takiego oświadczenia?

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Ustawa przesądza, że osoba, która uchybi temu terminowi i nie złoży oświadczenia, przyjmuje spadek wprost. Wynika to z polityki, jaką w sprawie spadków prowadzi ustawodawca, nie chcąc, za wszelką cenę doprowadzić do spadków nieobjętych (dlatego milczenie nie skutkuje odrzuceniem spadku, a jego przyjęciem i to przyjęciem wprost).

O co chodzi z tym przyjęciem wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza?

Rożnica jest ogromna, a ujawnia się przede wszystkim w sytuacji gdy spadek obciążony jest długami. Nie każdy bowiem spadek będzie realnym przysporzeniem majtkowym dla spadkobiercy, nie zawsze możemy liczyć na spadek po bogatym wujku z Ameryki czy Australii. Często zaś spadek jest obciążony licznymi nieuregulowanymi zobowiązaniami finansowymi, zgodnie zaś z ustawą spadkobierca wchodzi w sytuację prawną spadkodawcy, przejmując jednocześnie jego aktywa, jak i pasywa. Nie możemy przyjąć spadku wybiórczo: aktywa bierzemy, a z pasywami radźcie sobie sami. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, bowiem za długami spadkodawcy stoi zawsze jakiś wierzyciel, a więc osoba, w której interesie leży egzekwowanie ich od następcy prawnego spadkodawcy. W niektórych więc sytuacjach lepiej jest spadek odrzucić, gdyż może się okazać, że spadek ten nie przyniesie nam żadnego przysporzenia majątkowego, co więcej długi spadkowe spłacać będziemy z własnego majątku, jeśli majątek spadkowy nie wystarczy na ich pokrycie.

Przyjęcie wprost oznacza przyjęcie spadku bez ograniczenia naszej odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe. Innymi słowy: godzimy się na przyjęcie spadku z uwzględnieniem stosunku, w jakim występują w nim aktywa i pasywa oraz na ewentualną konieczność spłaty długów z własnego majtku.

Wyjściem: przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli nie chcemy odrzucać spadku, a istnieje możliwość, że jego pasywa przekraczają aktywa, możemy w pewnym zakresie ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe. Pozwala nam na to instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Złożenie takiego oświadczenia ogranicza obowiązek spadkobiercy, polegający na spłacie długów spadkodawcy, tylko do wartości tzw. stanu czynnego spadku, czyli do wartości jego aktywów. Długów, które przekroczą tą wartość, nie będziemy musieli już spłacać. Oznacza to, że spadkobierca jest zwolniony z dalszej odpowiedzialności, po wyczerpaniu określonej kwoty odpowiadającej wartości aktywów spadku. Wartość ta jest ustalana przez sąd poprzez dokonanie spisu inwentarza.

Kiedy mimo niezłożenia oświadczenia przyjmiemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku wprost w skutek milczenia spadkobiercy, przyjęte przez ustawodawcę, łagodzi przepis art. 1015 § 2 i 1016 kc. Pierwszy z nich wyznacza nam katalog osób, w stosunku do których ustawa odchodzi o zasady milczącego przyjęcia spadku wprost i uznaje, że wskazane z nim osoby, mimo niezłożenia oświadczenia w ciągu 6 m-cy, przyjęły spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Do osób tych należy: osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia oraz osoba prawna.

Z kolei drugi z przepisów nakazuje rozciągnąć pozytywne skutki przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza także na osoby, które nie złożyły w terminie żadnego oświadczenia, a dochodzą do dziedziczenia razem ze spadkobiercą, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza, to że jeśli choć jedna osoba z kręgu spadkobierców przyjęła spadek z dobrodziejstwem (albo jest ona osobą,wobec której ustawa nakazuje takie przyjęcie, bowiem należy do wspomnianej wcześniej grupy) skutek ten rozciągnie się na wszystkich pozostałych spadkobierców, mimo braku złożenia przez nich jakiegokolwiek oświadczenia w przedmiocie spadku.

Wyjątkowo wystąpią sytuacje, w których nastąpi wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności za długi, mimo złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sytuacje takie związane są z nieuczciwym zachowaniem spadkobiercy podczas sporządzania spisu inwentarza (jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał określonych składników majątkowych do spis bądź podał nieistniejące długi, działając tym samym na szkodę wierzycieli spadkodawcy). W takim sytuacjach ograniczenie odpowiedzialności zostanie wyłączone, a spadkobierca, mimo, że wcześniej złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,  odpowiadać będzie za wszystkie długi spadkowe.

W związku z przyjęciem spadku dość ważnym zagadnieniem jest sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe w czasie od otwarcia spadku do czasu złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, ale o tym przy innej okazji.

Źródła prawa

1. Ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964, nr 16 poz.93 ) , art. 1012-1016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *