Guacamole

Dziś pojawia się nowa kategoria wpisów : Coś dla zjadaczy śniadań. Dedykuję ją wszystkim, którzy nie wyobrażają sobie opuszczenia domu bez solidnego śniadania. Sama należę do takich osobników, choć przyznam szczerze, że parę lat zajęło mi wykształcenie w sobie takiego nawyku. Dziś, po kilku latach starań, nie zdarza mi się wyjść z domu bez śniadania, bo śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia! A żeby nie było za nudne, warto poświęcić trochę swojego czasu na przygotowanie np. rozmaitych past, a zaczniemy od bardzo znanej, choć przygotowywanej w nieco innej wersji.

Przygotuj:

1 dojrzałe awokado
1/2 opakowania twarogu
2-3 ząbki czosnku
1 łyżkę soku z cytryny
sól, pieprz, oliwę,

1.Awokado przekroić wzdłuż pestki, łyżeczką wyciągnąć miąższ, rozgnieść widelcem. Skropić sokiem z cytryny, dodać resztę składników. Aby było gładkie, można zmiksować blenderem.

IMGP1941

IMGP1940

IMGP1938

Z zagadnień prawnych..

Dziś parę słów o stwierdzeniu nabycia spadku. To jedno z popularniejszych postępowań rozpoznawanych w trybie nieprocesowym. Jego uczestnikami są osoby, które są potencjalnymi spadkobiercami. Mimo, że nabycie spadku następuje już w chwili śmierci spadkodawcy, jednak jest to przykład nabycia niedefinitywnego. Spadkobierca bowiem może w ciągu 6 m-cy od momentu uzyskania informacji o tytule swojego powołania (najczęściej od wiadomości o śmierci spadkodawcy) spadek odrzucić. Więcej na ten temat TU.

Sam fakt, że potencjalny spadkobierca nie odrzucił spadku nie czyni go jeszcze pełnoprawnym spadkobiercą w świetle prawa. Aby wykazać wobec osób 3 iż faktycznie jest on spadkobiercą, potrzebuje dokumentu w postaci aktu poświadczenia dziedziczenia, który sporządza notariusz, bądź postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które wydawane jest przez sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania.

Kiedy należy wystąpić z wnioskiem?

Właściwie nie ma terminu granicznego, bowiem postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku może być zainicjowane nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy, i w praktyce zdarza się to wielokrotnie. Mało tego, niejednokrotnie w ramach jednego postępowania dochodzi do stwierdzenia nabycia spadku po wcześniejszych spadkodawcach, a nie jedynie po ostatnio zmarłym członku rodziny np. jeśli wcześniej zmarł jeden z małżonków, a pozostały przy życiu małżonek oraz zstępni, nie wystąpili o stwierdzenie nabycia spadku, wraz ze złożonym wnioskiem po śmierci drugiego z małżonków, trzeba będzie przeprowadzić stwierdzenie także po wcześniej zmarłym.

Przepisy wskazują jedynie termin początkowy, warunkujący możliwość wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia. Zgodnie z art. 1026 k.c. postanowienie takie może być wydane dopiero z upływem 6 m-cy od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Po co nam taki dokument?

Zgodnie z art. 1025§ 2 k.c. domniemywa się, że osoba która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku (a więc sąd w sentencji postanowienia wskazał, że konkretna osoba jest spadkobiercą po danym zmarłym) albo poświadczenie dziedziczenia jest spadkobiercą.

Zgodnie natomiast z art. 1027 względem osoby, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Oznacza to, że dla osób 3, wskazana w postanowieniu osoba jest spadkobiercą, a więc jest ona legitymowana np. do rozporządzania rzeczami wchodzącymi w skład spadku. Drugim takim dokumentem jest akt poświadczenia dziedziczenia, który jednak nie w każdej sytuacji może być sporządzony, przykładowo aktu takiego nie będzie można sporządzić gdy między spadkobiercami brak jest zgody, co do kręgu spadkobierców, czy tytułów dziedziczenia, bądź gdy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentów sporządzonych w formie szczególnej (o testamentach szczególnych już pisałam TU).

Jaki sąd jest właściwy?

W sprawach spadkowych, zgodnie z art.628 k.p.c. sądem wyłącznie właściwym jest sąd rejonowy, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeśli zaś miejsca takiego ustalić nie można, właściwym będzie sąd miejsca położenia majątku spadkowego lub jego części. Jeśli zaś i tego miejsca ustalić się nie da, bądź spadek znajduje się za granicą, właściwy będzie sąd dla m. st. Warszawy.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. złożyć taki wniosek może „każdy kto ma w tym interes prawny”. Chodzi o wszystkie osoby zainteresowane wywołaniem skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wydaniem przez sąd postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez osoby wymienione w orzeczeniu. Osobami zainteresowanymi są w szczególności: spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz ich spadkobiercy, zapisobiercy zwykli oraz dalsi zapisobiercy, zapisobiercy windykacyjni, uprawnieni do zachowku, nabywcy spadku oraz udziału spadkowego, wierzyciele spadkodawcy, wierzyciele spadkobiercy i zapisobiercy, współwłaściciele nieruchomości w wypadku śmierci jednego z nich.

Elementy wniosku.

Wniosek powinien wskazywać:

a). osobę spadkodawcy, po której sąd ma stwierdzić nabycie spadku wraz z ostatnim miejscem jej zamieszkania oraz datą zgonu, do wniosku powinien zostać dołączony odpis skrócony aktu zgonu (oryginał, a nie ksero).

b). tytuł powołania do dziedziczenia tj. czy dziedziczenie ma nastąpić z testamentu czy wg ustawy

c) uczestników postępowania, a więc osoby powołane do spadku- potencjalnych spadkobierców wraz z ich adresami. Sąd z urzędu będzie badał, czy krąg ten jest pełny, w razie potrzeby może on stwierdzić nabycie spadku przez inne osoby niż te wskazane we wniosku jako uczestnicy. Dla wykazania więzi ze spadkodawcą, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dziedziczenia ustawowego, gdy sąd musi ustalić poszczególne grupy spadkobierców, należy dołączyć wszelkie akty stanu cywilnego (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa), z których wynikają owe stosunki rodzinne.

d). dane wnioskodawcy wraz z adresem

e). sąd, do którego wniosek jest składany

f). wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę, albo przez ustanowionego przez niego pełnomocnika (w takim przypadku należy załączyć pełnomocnictwo)

g). wskazanie załączników

Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania (sąd po wstępnej formalnej kontroli wniosku doręczy odpis wniosku pozostałym zainteresowanym osobom). Jeśli tytułem powołania jest testament, należy jego oryginał załączyć do wniosku wraz z odpisami na pozostałych uczestników.

Od złożonego wniosku należy uiścić opłatę w kwocie 50 zł. Można uczynić to w kasie sądu poprzez zakup znaków sądowych i oklejenie nimi wniosku bądź przelewem na konto właściwego sądu (wtedy dowód przelewu dobrze jest załączyć do wniosku).

Źródła prawa

1. Ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964, nr 16 poz.93 )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *